รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

Release Date : 01-04-2021 00:00:00
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง <img src="../../images/new.gif" border="0">

รายงานจัดซื้อจัดจ้าง กองทัพเรือ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  สรุปรายปี   ปัญหาและข้อเสนอแนะ    

งบประมาณปี 63

 รายงาน  63  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 63    

งบประมาณปี 64

รายงาน 64 ปัญหา 64